ห้องสมุดชีวิต

เดือนธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤษจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565


Share:ITA

O1 : โครงสร้าง


O2 : ข้อมูลผู้บริหาร


O3 : อำนาจหน้าที่


O5 : ข้อมูลการติดต่อ


O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


O8 : Q&A


O9 : Social Network


O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


O17 : E-service


O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   27.1 : หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   27.2 : หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   27.3 : หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

   27.4 : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

   27.5 : หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน


O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

**********************************************************


Share:คู่มือประชาชน

งานคนพิการ

1.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

2.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ

4.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

งานองค์กรสาธารณประโยชน์

1.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

2.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

3.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์

4.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

5.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial