คู่มือประชาชน

งานคนพิการ

1.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

2.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ

4.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

งานองค์กรสาธารณประโยชน์

1.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

2.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

3.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์

4.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

5.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial