โครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ” (91 หลัง 91 ปี 91 คน)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี– พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  “อยู่ดี มีกำลังใจ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)” กล่าวว่า เนื่องในวันที่  12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ดังนั้นจังหวัดนครปฐมร่วมกับ คณะสงฆ์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชนจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านแม่ดีเด่นจังหวัดนครปฐม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จัดทำโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี– พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด  แนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย

(1) อยู่ดี คือ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรมของครัวเรือนเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) จำนวน 91 หลัง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซ่อมแซมโดยจิตอาสา พร้อมการสนับสนุนพันธุ์ผักสวนครัว พันธุ์ไก่ไข่–เป็ดไข่ เครื่องอุปโภคบริโภค รถวิลแชร์และการสนับสนุนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

(2) มีกำลังใจ คือ การเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุ อายุ 91 ปี ในครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 91 คน พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค/เงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท ของขวัญ และพันธุ์ผักสวนครัว 

ทั้งนี้  จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยจะดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 เป็นการรวมพลังจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลครัวเรือนเปราะบางให้ “อยู่ดีมีสุข” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  #คนนครปฐมไม่ทิ้งกัน   


Share:พิธีมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 6 กันยายน 2564  นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3 ลัง ให้แก่ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครปฐม เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องรับบริจาคชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดนครปฐม จำนวน 40 ลัง รวมทั้งสิ้น 2,880 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 


Share:พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562  เวลา 12.30 น. นายสุนทร ศรีเมฆ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเรือนจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี


Share:กิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินตร์

วันที่ ๓ ม.ค. ๒๕๖๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินตร์” ณ บริเวณพระลานพระราชดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial