บัตรประจำตัวคนพิการ


• แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

• หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dep.go.th/Content/View/1337/2

เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ


รายละเอียดเพิ่มเติม http://dep.go.th/Content/View/1338/2

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ


จ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ


สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ


Share: