โครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ” (91 หลัง 91 ปี 91 คน)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี– พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  “อยู่ดี มีกำลังใจ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)” กล่าวว่า เนื่องในวันที่  12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา  ดังนั้นจังหวัดนครปฐมร่วมกับ คณะสงฆ์ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ/เอกชนจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านแม่ดีเด่นจังหวัดนครปฐม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ จัดทำโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี– พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด  แนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย

(1) อยู่ดี คือ การปรับปรุงที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรมของครัวเรือนเปราะบาง (ผู้สูงอายุ/คนพิการ) จำนวน 91 หลัง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซ่อมแซมโดยจิตอาสา พร้อมการสนับสนุนพันธุ์ผักสวนครัว พันธุ์ไก่ไข่–เป็ดไข่ เครื่องอุปโภคบริโภค รถวิลแชร์และการสนับสนุนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ

(2) มีกำลังใจ คือ การเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุ อายุ 91 ปี ในครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 91 คน พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค/เงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท ของขวัญ และพันธุ์ผักสวนครัว 

ทั้งนี้  จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยจะดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 เป็นการรวมพลังจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลครัวเรือนเปราะบางให้ “อยู่ดีมีสุข” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  #คนนครปฐมไม่ทิ้งกัน   


Share: