ประชาสัมพันธ์
พม.ช่วยเหลือคนพิการ

คนพิการที่ติดเชื้อ หรือ เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ
(check mark)รายละ 3,000 บาท
คำชี้แจง

 1. คนพิการ ที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เป็นไปตามประกาศอนุกรรมการ
  บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
  คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 29
  กรกฎาคม 2564 (red arrow right)(ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 29 กค 64 เป็นต้นไป)
 2. เอกสารประกอบ ดังนี้
  -ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูก
  ต้อง
  -ภาพถ่ายเอกสารทางการแพทย์
  ว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรค
  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
  19
  -ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจ
  จากคนพิการ (กรณีแทน) พร้อม
  กรอกรายละเอียดและลงนามใน
  เอกสารอย่างครบถ้วน
  -ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงิน
  ฝากธนาคารของคนพิการ หรือผู้
  ดูแลที่มีชื่อปรากฎบนบัตรประจำตัว
  คนพิการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(heart)*ยื่นออนไลน์
https://covid.dep.go.th/register/


Share: