ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาในการดำเนินงานโครงการการซ่อมบ้าน (สร้างสุข)ให้เเก่ผู้ยากไร้จังหวัดนครปฐม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: