ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมเสริมรายได้ สร้างอาชีพกลุ่มเปราะบางสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยวิธีเจาะจง


Share: