ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐  สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่  ๒๓ กันยายน  ๒๕๓๖ โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟื้นฟู และพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ ฯลฯ  ในปี  ๒๕๔๕ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม ๒๕๔๕  สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดนครปฐม ได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครปฐม  และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial