พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ส่วนราชการ 6 องค์กร ในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และฟื้นฟู กลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมโดยการนำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนของจังหวัดนครปฐม ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้ครอบครัวมีความมั่นคงมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 116 แห่ง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดนครปฐม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีพร้อมเพรียงกัน โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีฯ ดังกล่าว


Share:รับมอบขนมไทย จำนวน 100 กล่อง เพื่อนำไปส่งให้แก่โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมอสม.รพ.สต.บ้านหุบรัก

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศูนย์นครปฐมรวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19  รับมอบขนมไทย จำนวน 100 กล่อง ให้กับ นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปส่งให้แก่โรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ และชมรมอสม.รพ.สต.บ้านหุบรัก นำไปมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ในการนี้นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ส่งมอบ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial