สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

     สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ ดังนี้ ๑. การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน ๑๑ แห่ง ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี ๒. การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ ๓. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง ๓.๑ ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ๘ แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี ๑๕ สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๐ เดือน ๑ ปี และหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง ๓.๒ ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ๓.๓ ศูนย์พัฒนาอีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์) จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน ๔. การให้การสงเคราะห์ครอบครัว ๕. การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ๖. การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ ๗. ให้บริการเด็กออทิสติก ๒ หน่วย คือ ๗.๑ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ๗.๒ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม (หลังใหม่ชั้น1) ถนน ศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ : 034-340-015,034340-016,034-340-203,034-340-158 โทรสาร : 034-340017 Email : nakhonpathom@m-society.go.th


Share: